Maatregelen MVO

Welke maatregelen nemen we?
Duurzaam ondernemen moet natuurlijk niet alleen bij loze woorden blijven. Hieronder vindt u maatregelen die we nemen om een duurzaam bedrijfsbeleid te bereiken. Ze zijn geordend op verschillende themagebieden. Verbruik energie
 • Hoewel we uitsluitend gebruik maken van groen opgewekte stroom is ons streven om het stroomgebruik binnen onze organisatie zo veel mogelijk terug te dringen.
 • We gebruiken lampen met een laag energieverbruik en bij aankoop van nieuwe apparaten of machines is het energieverbruik een belangrijke beslissingsfactor.
 • Apparatuur zoals koffieapparaten worden d.m.v. tijdklokken automatisch uitgeschakeld zodat het ’s nachts en in het weekend niet onnodig aanblijft.
 • We gebruiken Hoog Rendement CV-ketels om het pand te verwarmen en de thermostaten schakelen na werkuren, in weekenden en vakantiedagen naar lagere temperaturen.
Verbruik fossiele brandstoffen
 • We gebruiken alleen bedrijfsbussen met schone en zuinige dieselmotoren die minimaal voldoen aan de euro 5 norm en stoten daarmee zeer weinig schadelijke stoffen uit.
 • We zoeken continu naar een zo gunstig mogelijke logistieke indeling en planning van projecten om daarmee het aantal te rijden kilometers te beperken.
Afvalbeleid / Recycling
 • We hebben een afvalbeleid binnen onze organisatie waarbij het voorkomen van afval op de eerste plaatst komt. Maatregelen die daarvoor worden getroffen zijn vaak simpel, maar zeer doeltreffend. Voorbeelden hiervan zijn het niet onnodig printen van e-mails, doelmatige inkoop van benodigde grondstoffen en geen onnodige verpakkingen gebruiken.
 • Uiteraard kan niet altijd voorkomen worden dat er afval ontstaat. We proberen dit dan zoveel mogelijk in eigen beheer te recyclen, zoals gebruik van verpakkingen en opvulmateriaal van leveranciers en restmaterialen van producties opnieuw gebruiken als grondstoffen voor nieuwe projecten.
 • Het afval wat dan nog overblijft wordt gescheiden opgeslagen en afgevoerd door erkende afvalverwerkingsbedrijven.
Duurzame producten
 • Veel van onze producten worden uit staal vervaardigd. Onze staalleveranciers lopen voorop in het zorgdragen voor het milieu en maatschappij. De milieuzorg van onze leveranciers wordt gegarandeerd met de certificering volgens het milieubeheerssysteem ISO 14001.
 • Onze staalproducten worden geconserveerd door innovatieve verzinkmethodes en poedercoatings. Hierdoor krijgen onze producten een langere levensduur en wordt de duurzaamheid enorm vergroot.
 • In het productieproces nemen we diverse maatregelen om onze producten zo milieuvriendelijk en efficiënt mogelijk te produceren, zoals:
  • Gebruik van moderne productiemachines waarbij koelstoffen worden gerecycled en verspilling van grondstoffen tot een minimum worden beperkt.
  • Het benodigd materiaal voor een product wordt zoveel mogelijk beperkt door goed na te denken over de productiewijze en gebruik te maken van gedetailleerde productietekeningen.
  • Een gestructureerde opslag van restmateriaal voor later gebruik, die kunnen worden aangewend als een nieuwe toepassing zich daarvoor leent.
Medewerkers
 • We realiseren ons dat bewustwording bij medewerkers over duurzaam werken van essentieel belang is om de doelstellingen op het gebied van MVO te kunnen realiseren. We proberen dan ook continue onze medewerkers bewust te maken van de noodzaak van energiereductie, afvalscheiding etc.
 • Binnen ons bedrijf zijn gezonde en veilige werkomstandigheden topprioriteit. Dat is o.a. terug te vinden in de volgende maatregelen:
  • De veiligheid in ons bedrijf wordt jaarlijks gecontroleerd door het VCA-systeem.
  • Ons bedrijf heeft een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) met een plan van aanpak waarin de verbeterpunten staan die we uitvoeren.
  • Alle medewerkers kunnen gratis beschikken over alle benodigde persoonlijk beschermingsmiddelen (PMB’s) die nodig zijn om hun werk veilig te kunnen uitvoeren.
  • We houden statistieken bij van bedrijfsongevallen en deze worden periodiek geëvalueerd om te kijken of er verbeterpunten nodig zijn.
  • Aan alle medewerkers wordt regulier een PMO (Periodiek Medisch Onderzoek) aangeboden waarbij hun gezondheid getest wordt in relatie met hun werkzaamheden.
 • Daarnaast streven we naar een organisatie waarbinnen medewerkers zich vrij voelen om zich uit te spreken richting collega’s, maar ook richting de directie. Ons bedrijfscultuur kenmerkt zich door korte lijnen en een hoog normen- en waardenbesef. Dit zijn naar onze mening essentiële voorwaarden voor een prettige en gezonde werksfeer.
Maatschappelijke betrokkenheid
 • We zijn als organisatie sterk gericht op de directe omgeving en we verzorgen veel werk voor omringende gemeenten, scholen, (sport)verenigingen en stichtingen. We streven daarbij naar lange-termijnrelaties zodat we een betrouwbare partner kunnen zijn voor deze partijen.
 • We sponsoren diverse verenigingen, scholen en evenementen, voornamelijk op maatschappelijk gebied in de eigen buurt.
 • We zijn een erkend leerbedrijf waarin enthousiaste jongeren ervaring en kennis kunnen opdoen op hun vakgebied. Ook hebben we vaak mogelijkheden voor stageplaatsen en zijn we nauw betrokken bij scholen en opleidingsinstituten in de buurt.
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0